CRM-EDPO

System EDPO-CRM to zintegrowany system wspierający Twoją organizację w ochronie danych osobowych i zapewnieniu bezpieczeństwa.Pozwala na prowadzenie rejestrów i ewidencji, które ułatwiają zarządzanie systemem ochrony danych osobowych i zapewnia rozliczalność, a więc gotowość do wykazania zgodności z RODO w razie kontroli.

Dokumentacja

 • poprowadzisz rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii przetwarzania
 • obowiązek informacyjny jest generowany automatycznie na podstawie rejestru czynności
 • prowadzisz rejestr umów powierzenia przetwarzania i generujesz umowy w oparciu o rejestr czynności przetwarzania
 • nadajesz upoważnienia i jednocześnie prowadzisz ich rejestr
 • prowadzisz wszystkie sprawy związane z monitorowaniem czynności przetwarzania;
 • zarządzasz pozostałą dokumentacją: wzorami umów powierzenia, klauzul informacyjnych, upoważnień, itp.

Reagowanie na incydenty

 • poprowadzisz rejestr zgłoszeń incydentów;
 • zapewnisz możliwość zgłaszania naruszeń;
 • ocenisz naruszenia pod kątem konieczności zgłaszania do organu nadzorczego;
 • udokumentujesz podejście organizacji do incydentu;
 • utrzymasz kontrolę nad  ustawowym czasem reakcji na incydenty;

Rozliczalność

 • poprowadzisz rejestr żądań podmiotów danych oraz udokumentujesz odpowiedzi na te żądania,
 • generowanie obowiązków informacyjnych,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji oraz możliwość ich edycji i wydruku,
 • ewidencja obszarów przetwarzania wraz z zabezpieczeniami,
 • powierzanie przetwarzania i generowanie umów w oparciu o rejestr czynności przetwarzania;

Analiza ryzyka

 • przeprowadzisz analizę ryzyka i ocenę skutków dla ochrony danych w oparciu o dostarczoną przez nas lub Twoją metodologię;
 • będziesz mógł zarządzać listą zadań powstałą na podstawie analizy ryzyka, której celem jest osiągnięcie akceptowalnego poziomu ryzyka;
 • dostosujesz niezbędne środki techniczne i organizacyjne aby zminimalizować ryzyko;
CRM-EDPO 1

Kluczowe funkcjonalności:

 • Prowadzenie i przetwarzanie rejestrów czynności i rejestru kategorii czynności przetwarzania;
 • Prowadzenie ewidencji umów powierzenia i generowanie ich treści na podstawie rejestru czynności przetwarzania;
 • Wystawianie upoważnień i prowadzenie ich ewidencji, a także udokumentowanie ich przekazania;
 • Prowadzenie ewidencji naruszeń wraz z prowadzeniem metryki podjętych czynności w związku ze zgłoszonym naruszeniem;
 • Ewidencjonowanie i opis obszarów przetwarzania wraz ze wskazaniem powiązanych  nim pracowników, czynności przetwarzania, zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeń i istniejących zagrożeń;
 • Generowanie dowolnych rejestrów według wcześniej przygotowanych wzorów;
 • Prowadzenie czynności monitorowania prawidłowości przetwarzania danych osobowych (audytów);
 • Repozytorium plików – wymiana dowolnymi plikami pomiędzy organizacją a Inspektorem Ochrony Danych;
 • Rejestr powiadomień – informacja o przekazanym zadaniu, nowej wiadomości, zmianie rejestru czynności czy zaimportowaniu rejestru z zewnętrznego źródła;
 • Udostępnienie szablonów dokumentów – wzory umów powierzenia, szablony klauzul informacyjnych, wzory pism ogólnych itp.;
 • Kalendarz zadań i wydarzeń – informowanie o wydarzeniach i przydzielanie zadań w kalendarzu przez Inspektora Ochrony Danych pracownikom organizacji (zadań prywatnych pracownikowi oraz zadań dla całej organizacji);
 • Wymiana informacji poprzez wewnętrzny system przekazywania danych pomiędzy pracownikami organizacji oraz Inspektorem Ochrony Danych;
 • Zarządzanie pracą podległych inspektorów danych osobowych, nadawanie uprawnień i przypisywanie obsługiwanym jednostkom;
 • ….. wiele innych funkcjonalności wspomagających organizację w zakresie przestrzegania zgodności z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych;
CRM-EDPO 2

oraz:

 • Logowanie każdej wykonanej czynności przez użytkowników systemu:
  • kto – który użytkownik systemu;
  • kiedy – data, godzina oraz IP komputera;
  • co – jaka operacja została wykonana;

Zapraszamy do skorzystania z wersji DEMO

Poniżej znajdują się dane do logowania do wersji demo oprogramowania.

Strona do logowania: demo-crm.edpo.pl

Administracja
 Login: administracja.testowy@edpo.pl | email: administrator@edpo.pl
haslo: 11111111

Użytkownik
Login: aplikacja.testowy@edpo.pl | email: administrator@edpo.pl
haslo: 11111111

UWAGI:

Wpisane dane i zmiany będą usuwane codziennie.
Wersja DEMO ma ograniczone funkcjonalności.

 

Scroll to top