881 – 266 – 777, 794 – 166 – 777 | info@edpo.pl

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem

Zobacz więcej »

Realizowane projekty

Formatka projektowa

Projekty w realizacji


NOWE MOŻLIWOŚCI II EDYCJA Nr RPWM.11.01.01-28-0065

Informacje o projekcie NOWE MOŻLIWOŚCI II EDYCJA

edpo.pl Michał Cupiał w okresie od 01.06.2022 r. do 30.06.2023 r. realizuje projekt „Nowe możliwości II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 60 osób (50K,10M) w wieku 18-64 lata, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego o niskich kwalifikacjach, w tym os. bezrobotnych, będących mieszkańcami gmin powiatu bartoszyckiego, w których % osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie woj. warmińsko mazurskiego dzięki realizacji programu aktywnej integracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej w terminie 01.06.2022 r. –  30.06.2023 r.

Projekt w szczególności skierowany jest do kobiet, osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, osób doświadczonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym jako wykluczeniem z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych CT9, osób o niskich kwalifikacjach, osób o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób korzystających z POPŻ.

Rekrutacja  zaplanowana jest w 2 turach 01.06.2022 r.-31.08.2022 r. (I tura) i 01.01.2023 r.-31.01.2023 r. (II tura). Zamknięcie terminów rekrutacji może nastąpić w terminie wcześniejszym po skompletowaniu wszystkich uczestników projektu.

W projekcie zaplanowaliśmy realizacje następujących  form wsparcia:

Opracowanie Ścieżki Reintegracji Społeczno-Zawodowej:

  • Warsztaty grupowe „kuźnia optymizmu”
  • Zajęcia indywidualne z psychologiem,
  • Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym,
  • Zajęcia indywidualne z coachem.
  • Przygotowanie do podjęcia pracy-zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy,
  • Nowe Kwalifikacje/Kompetencje-szkolenia/kursy zawodowe
  • Wysokiej Jakości Staże Zawodowe (3 miesięczne).

Ponadto oferujemy wsparcie towarzyszące: zwroty kosztów dojazdu do wysokości najtańszego środka komunikacji tj. bilet PKP, PKS itp. w dwie strony, a na zajęciach grupowych poczęstunek.

Wartość projektu wynosi: 1 032 147,50 zł
Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 876 797,50 zł

Zapraszamy do udziału !

Biuro projektu i informacje kontaktowe

ul. Jutrzenki 2/6, 11-220 Górowo Iławeckie

tel. 605 160 024
e-mail: nm@edpo.pl

Biuro jest czynne w poniedziałek i czwartek w godz. 09.00-15.00

Bieżące działania w projekcie
Projekty zakończone