EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych

Audyt zgodności z RODO

Audyt zgodności z RODO

Dla kogo?

Jeśli prowadzisz firmę, to przetwarzasz dane osobowe. Niezależnie od wielkości twojej firmy i jej profilu musisz działać zgodnie z RODO i chronić dane klientów przed wyciekiem.

RODO dla biznesu w internecie

Co otrzymujesz

przejrzyste zasady wykonania audytu

zrozumiały raport z audytu

jasne zalecenia oraz pomoc w ich realizacji

Audyt zgodności z RODO

Etapy audytu

Minimum biurokracji, maksimum efektów.

Celem audytu zgodności z RODO jest sprawdzenie, czy przyjęte w firmie procedury i codzienny sposób postępowania jest zgodny z wymogami RODO i przepisami obowiązującymi w twojej branży. Podczas audytu sprawdzamy, czy przetwarzasz dane osobowe zgodnie z RODO, czy posiadasz niezbędną dokumentację oraz to, czy faktycznie zapewniasz bezpieczeństwo i poufność posiadanych danych.

Efektem naszej pracy jest wskazanie obszarów, w których pojawiają się błędy narażające firmę na kary finansowe lub wyciek danych oraz opracowanie gotowych sposobów postępowania, aby tego uniknąć.

1

Planowanie audytu

Określamy zakres audytu z uwzględnieniem wymagań prawnych i branżowych oraz oczekiwań Twojej firmy

Poznajemy firmę, sposób działania, wielkość, strukturę organizacyjną, zależności z innymi firmami

Ustalamy metody pracy i harmonogram w taki sposób, aby nie zakłócać pracy firmy

2

Audyt

Rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, które ma na celu przygotowanie pracowników do audytu, ustalenie tematów i terminów rozmów, przygotowanie dokumentów

Prace audytowe, czyli właściwe działania polegające na przeglądzie dokumentacji i systemów informatycznych, wizjach lokalnych, rozmowach z pracownikami i przyjrzeniu się pracy firmy od środka

3

Zakończenie audytu i raport

Przekazujemy wstępny raport, czyli podsumowanie tego, co udało się ustalić podczas audytu, pokazanie mocnych i słabych stron działania firmy w czytelnej formie

Przedstawiamy propozycje zaleceń, mających na celu poprawienie problematycznych obszarów w firmie, które omawiamy na wspólnym spotkaniu

4

Po audycie

Przekazujemy ostateczny raport z audytu w formie kompletnego dokumentu, pokazującego stan faktyczny oraz wskazującego zagrożenia i wspólnie ustalone zalecenia

Pozostajemy w kontakcie i wspieramy firmę w realizacji zaleceń poaudytowych.