881 – 266 – 777, 794 – 166 – 777 | info@edpo.pl

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem

Zobacz więcej »

Audyt zgodności z RODO i DODO

Sprawdź, czy Twoja Firma jest zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych.Europejski Inspektor Ochrony Danych, EDPS, EDPO

Audyt zgodności obejmuje dokonanie przeglądu środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych w organizacji. Dzięki audytowi zgodności dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu Firma spełnia wymagania RODO i innych powiązanych aktów prawnych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.

W praktyce sprawdzamy czy zastosowane zabezpieczenia: fizyczne (zabezpieczenia terenu Firmy, budynków i pomieszczeń), techniczne (zabezpieczenia serwerów, sieci, komputerów – szeroko pojętej infrastruktury IT), organizacyjne (procedury, zawarte umowy, dokumenty, na których Firma pracuje lub zwyczajowo przyjęty sposób postępowania) są wystarczające i spełniają wymagania prawne.

Wynikiem audytu będzie raport zawierający harmonogram czynności z opisem działań, które należy podjąć w celu dostosowanie organizacji do wymagań RODO. Opis planowanych działań i sposób ich wykonania ustalamy wspólnie z Państwem.

W ramach audytu zgodności zweryfikujemy, m.in.:

  • konieczność wyznaczenia inspektora ochrony danych
  • treść stosowanych klauzul zgody
  • poprawność klauzul informacyjnych i ich stopień dostosowania do RODO
  • wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • stosowane przez Państwa techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z RODO
  • gotowość organizacji do stosowania przepisów w zakresie: profilowania, uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i stosowania domyślnej ochrony danych
  • poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej