EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych

RODO

Edpo.pl

Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Firma edpo.pl Michał Cupiał, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: info@edpo.pl, adres korespondencyjny ul. Jagiellońska 59 lok. 212, 10-283 Olsztyn, lub poprzez numery kontaktowe podane w zakładce Kontakt

2. CELE, PODSTAWY PRAWNE,
CZAS PRZETWARZANIA ORAZ PRAWA OSÓB

 1. UMOWY CYWILNOPRAWNEW przypadku zawierania umowy cywilnoprawnej dane osobowe przetwarzamy w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest niezbędne aby osiągnąć ww. cele. Dane związane z realizacją umów przechowujemy przez czas niezbędny do wykonania umowy z uwzględnieniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz z uwzględnieniem okresów wymaganych przepisami podatkowymi. Okres ten co do zasady wynosi 5 lat po roku, w którym zakończono rozliczenie. Przysługujące prawa:
  • żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • przenoszenie danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 2. KORESPONDENCJA TRADYCYJNA ORAZ POPRZEZ E-MAILW przypadku kontaktu z Państwem lub udzielenia odpowiedzi na pytania, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail, także w ramach realizowanych przez nas umów, dane osobowe zawarte w korespondencji przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji, rozwiązania danej sprawy lub realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli prowadzenie korespondencji kierowanej do firmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne w celu umożliwienia nam identyfikacji osób z którymi się kontaktujemy lub których sprawę mamy rozstrzygnąć. Dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do załatwienia danej sprawy, nie dłużej jednak niż 6 lat liczone od dnia otrzymania ostatniej korespondencji. Przysługujące prawa:
  • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. KONTAKT TELEFONICZNYW przypadku kontaktu drogą telefoniczną, będziemy prosić o podanie danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do realizacji Państwa sprawy. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest możliwość identyfikacji osoby, której sprawą się zajmujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne do osiągniecia ww. celu przetwarzania. Dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny do załatwienia danej sprawy. Nie dłużej jednak niż 6 lat. Przysługujące prawa:
  • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWYSkorzystanie z formularza wymaga wypełnienia pól Imię i nazwisko, e-mail, treść wiadomości w celu umożliwienia udzielenia Państwu odpowiedzi. Podanie w tych polach danych osobowych jest w tym przypadku dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych uniemożliwi nam udzielenie Państwu odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest możliwość identyfikacji osoby, której sprawą się zajmujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługujące prawa:
  • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. PROFIL FACEBOOKNa naszym profilu Facebook (strona: RODOrozkmina edpo.pl) przetwarzamy Państwa dane jeżeli odwiedzacie nasz profil i pozostawiacie na nim m.in. komentarze czy polubienia. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli promowanie działalności firmy poprzez informowanie o wydarzeniach, usługach oraz produktach, a także publikacja wpisów w zakresie prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym wypadku Państwa dane mogą być przetwarzane przez META poza krajami EOG, w celu szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zapewnianego przez Facebook w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr. Podanie danych jest niezbędne do osiągniecia ww. celu. Dane będziemy przechowywać przez czas publikacji danych na profilu Facebook. Przysługujące prawa:
  • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. SYSTEM CRM-EDPO Jeżeli korzystają Państwo z systemu CRM-EDPO wspierającego Państwa firmę lub jednostkę w ochronie danych osobowych i zapewnieniu bezpieczeństwa, to dane przetwarzamy w celu realizacji zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest obowiązkowe abyśmy mogli realizować warunki zawartej umowy, w tym aby mogli Państwo korzystać z udostępnianego systemu. Dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny do wykonania umowy z uwzględnieniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz z uwzględnieniem okresów wymaganych przepisami podatkowymi. Przysługujące prawa:
  • do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

Zgłaszanie żądań dotyczących realizacji Państwa praw można składać:
 • w formie pisemnej na adres: Michał Cupiał, ul. Jagiellońska 59/212, 10-283 Olsztyn,
 • elektronicznie na adres e-mail: info@edpo.pl

4. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, mają Państwo prawo złożyć skargę w tym zakresie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00 lub poprzez udostępniony formularz internetowy na stronie https://uodo.gov.pl/

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe możemy ujawniać podmiotom realizującym zadania na naszą rzecz, takim jak:
 • dostawcy wykorzystywanego przez nas oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania,
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi hostingowe, −  operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,
 • banki w celu realizacji przelewów.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECICH

Gromadzone przez nas dane osobowe przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, w szczególności usługa CRM-EDPO. Jednakże część z przetwarzanych danych w tym dane przekazywane pocztą elektroniczną, przetwarzane są przez nas z wykorzystaniem usług chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft i w związku z tym mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul umownych do państwa trzeciego. Zasady bezpieczeństwa przekazywania danych wynikające ze standardowych klauzul umownych, a stosowane przez Microsoft, opisane są tu pod adresem:

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA?lang=23
Edpo.pl

Polityka prywatności
serwisu EDPO.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę edpo.pl

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki Cookies na dysku komputera Użytkownika. W plikach „Cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji Użytkowników logujących się do udostępnianych paneli administracyjnych lub serwisowych. Co do zasady zawartość wykorzystywanych przez Administratora plików Cookies nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika, tym samym, za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Z naszej strony gwarantujemy, że zgromadzone dane nie zostaną nikomu ujawnione, Użytkownik także powinien zadbać bezpieczeństwo swoich danych świadomie zarządzając plikami Cookie w swojej przeglądarce.

I. Definicje

 1. Administrator– edpo.pl Michał Cupiał, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis– oznacza stronę internetową https://www.edpo.pl/, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 6. Urządzenie– oznacza urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik– oznacza osobę fizyczną odwiedzająca Serwis i korzystająca z jego funkcjonalności.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje następujące plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników (osoby logujące się do udostępnionych paneli, np. administratorów serwisu) i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1.  Serwis wykorzystuje pliki Cookies Własne w celu:
  1. Konfiguracji serwisu:
  • optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji serwisu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka,
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie.
  1. Obsługi sesji użytkownika logującego się do udostępnionych paneli serwisu:
  • uwierzytelniania Użytkownika logującego się do udostępnionych paneli serwisu
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w celu:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w Irlandii]
  1. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • com [LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland]
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików Cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 4. W celu zarządzania ustawieniami Cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone
  • Blackberry

V. Informacje uzupełniające o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników:

 1. W ramach plików cookie przetwarzane są dane osobowe wyłącznie użytkowników logujących się do udostępnionych w ramach serwisu paneli. W takich przypadkach przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa sesji.
 2. Wykorzystywane przez nas pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji przeglądania.
 3. Wykonywanie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak ich uzyskanie dostępu i usuwanie danych osobowych, w związku wykorzystaniem przez Administratora plików cookie, co do zasady jest możliwe z poziomu ustawień przeglądarki zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale IV niniejszej Polityki.
 4. Wykonywanie wszelkich praw przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, tj. dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jest także możliwe poprzez listowny kontakt z Administratorem, a także drogą mailową.
 5. Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego to dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

VI. Etyka serwisu

Dbamy także o to, żeby w naszych serwisach nie znalazły się treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym. Nie dopuszczamy do publikacji treści nawołujących do nienawiści etnicznej, rasowej, wyznaniowej czy światopoglądowej, a także do publikacji pornografii, treści nieetycznych lub uważanych za obelżywe.