EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Anna Smolinska 2021-02-26

Nauczyciel zgodnie z art. 6 pkt 3a ustawy Karta Nauczyciela jest zobowiązany doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły, które określa dyrektor szkoły na podstawie aktualnej koncepcji pracy i planu rozwoju swojej placówki.

Jakie działania można dofinansować?

Ze środków wyodrębnionych przez organy prowadzące szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się:

 1. koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 2. koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,
 3. wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne,
 4. koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c Karty Nauczyciela, w szkoleniach branżowych,
 5. koszty związane z podróżą służbową nauczycieli.
Wniosek nauczyciela o udzielenie dofinansowania – co powinien zawierać?

Aby nauczyciel otrzymał określone wsparcie musi wystąpić do dyrektora szkoły ze stosownym pisemnym wnioskiem. Przepisy prawa nie zawierają wzoru takiego wniosku, jednak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe określa jakie informacje powinien on zawierać, a są to:

 1. imię i nazwisko nauczyciela,
 2. nazwę danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel,
 3. nazwę organizatora danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel,
 4. wysokość kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia, lub opłat, o których mowa w § 2 pkt 3 Rozporządzenia, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel,
 5. uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej odbycia danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a w przypadku szkolenia branżowego – szkolenia branżowego wskazanego przez nauczyciela we wniosku, o którym mowa w art. 70c ust. 5 Karty Nauczyciela, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel,
 6. podpis nauczyciela.

W związku z tym, że zakres danych wymaganych we wniosku jest określony w rozporządzeniu, nie należy gromadzić większej ilości danych.

Wniosek dyrektora do organu prowadzącego – co powinien zawierać?

Natomiast dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając wnioski złożone przez nauczycieli, wyniki nadzoru pedagogicznego, wyniki egzaminów (odpowiednio ósmoklasisty, zawodowego lub maturalnego), zasady związane z realizacją podstawy programowej. Jak widać, dyrektor skład wniosek na dofinansowanie na podstawie wcześniej określonych potrzeb nauczycieli.

W związku z powyższym wniosek dyrektora do organu prowadzącego nie powinien zawierać danych osobowych, a jedynie uwzględnienie kosztów niezbędnych do ustalenia przez organ prowadzący planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jest to bardzo istotne stwierdzenie z tego względu, że część gmin, będących organem prowadzącym, wykorzystuje przestarzałe wzory wniosków, które nie zostały zaktualizowane zgodnie z rozporządzeniem MEN. Jest to więc dobry moment, aby przyjrzeć się tej kwestii.