EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Nowak Natalia 2021-02-19

W związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny może żądać udzielenia informacji o:

 • osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie;
 • osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pierwszym myślniku;
 • posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną.

Udzielenia informacji może żądać od:

 • od każdego, kto takie dane posiada;
 • jednostek administracji publicznej, które mogą takie dane ustalić.

Zakres danych, których może żądać został określony w art. 32a ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: ustawa) i jest następujący:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
 • płeć;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • informacje o aktualnym miejscu pobytu;
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;
 • rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego;
 • okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka;
 • trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu;
 • miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.

Udostępniać dane osobowe, czy nie?

Jeżeli Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny wróci się do Ciebie (jako osoby fizycznej lub jednostki administracji publicznej, która może takie dane ustalić) o udzielenie informacji np. o osobach, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną, to jesteś zobowiązany do udostępnienia danych, których żąda (z zastrzeżeniem, że muszą one się mieścić w zakresie danych określonych w art. 32a ust. 2 ustawy). Działanie to jest niezbędne w celu objęcia kwarantanną wszystkich osób, które miały kontakt z zakażoną osobą.

Wniosek do jednostek administracji publicznej – kto ma podpisać?

Warto podkreślić, że jeżeli Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny o udzielenie informacji  zwraca się do jednostki administracji publicznej i takie żądanie składane jest w np. formie wiadomości e-mail od pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dalej: PSEE) to żądanie takie powinno być przesłane np. w formie wniosku podpisanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pracownik PSSE może jedynie skan takiego podpisanego wniosku przesłać do jednostki administracji publicznej.