EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Nowak Natalia 2021-02-05

Opis sytuacji

Do pracodawcy wpłynął wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie informacji o pracowniku, a mianowicie wydanie zaświadczenia dotyczącego pracownika w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jest uprawniony do otrzymania zaświadczenia?

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W ramach realizacji swoich zadań Ośrodek Pomocy Społecznej ustala, czy świadczeniobiorca jest uprawniony do otrzymywania świadczenia rodzinnego. W tym celu Ośrodek gromadzi niezbędne dokumenty potwierdzające takie uprawnienie, w tym. m.in. zaświadczenia.  Przepis art. 29 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wyraźnie wskazuje podmioty zobowiązane do wydawania zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na wniosek podmiotów realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, a są to:

 • pracodawcy;
 • właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi Sprawiedliwości;
 • podmioty wypłacające uposażenie osobom w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne;
 • jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług;
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne;
 • właściwe organy finansowe;
 • organy emerytalne lub rentowe;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • urzędy administracji rządowej i samorządowej.

Z powyższego katalogu wynika, że podmiot, który realizuje zadania pracodawcy, jest zobowiązany wydać takie zaświadczenie.

Co więcej wydanie takich zaświadczeń jest wolne od opłat, czyli wskazane wyżej podmioty nie mogą żądać za wydanie zaświadczenia opłaty.

O czym należy pamiętać w przypadku wniosków o udostepnienie danych:

 • Zwróć uwagę na formę złożenia wniosku i jego adresata

Wniosek powinien być skierowany do Pracodawcy w formie pisemnej – papierowej lub dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na wnioski wpływające za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub niekiedy faxem, ponieważ weryfikacja tożsamości nadawcy takiego wniosku jest utrudniona. Istnieje możliwość podszycia się pod inną osobę i wyłudzenie danych osobowych. Warto określić zasady reagowania na wnioski wpływające określonym kanałem komunikacji np. weryfikacja czy pracownik na określonym stanowisku, który podpisał się pod wnioskiem faktycznie pracuje w danym miejscu.

 • Zweryfikuj zakres żądanych danych w zaświadczeniu

Ośrodek Pomocy Społecznej powinien konkretnie wskazać jakie informacje mają znaleźć się w zaświadczeniu lub co konkretnie ma być poświadczone. Pracodawca natomiast powinien zweryfikować, czy zakres danych jest adekwatny, stosowny i ograniczony do tego, co niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Nie należy udostępniać więcej informacji niż jest wymagane.

Na koniec warto podkreślić, że każdy wniosek o udostępnienie danych osobowych należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż każda sprawa , cel i zakres żądanych danych może się od siebie różnić.