EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Anna Smolinska 2021-04-08

Sygnały wpływające do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące żądania od użytkowników popularnego serwisu przedstawienia kopii dowodów osobistych były powodem wystąpienia UODO z wnioskiem w trybie art. 61 RODO do litewskiego organu nadzorczego.

Operatorem serwisu służącego do handlu używaną odzieżą oraz powiązanej z nim aplikacji jest Vinted UAB z siedzibą na Litwie. UODO w ramach mechanizmu wzajemnej współpracy wystąpił z wnioskiem do litewskiego organu nadzorczego – Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych o wszczęcie postępowania z urzędu lub przeprowadzenie kontroli w wyżej wymienionej firmie w celu dostosowania operacji przetwarzania do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

We wniosku z dnia 24 marca 2021 r. UODO wskazał m.in. konieczność: ustalenia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez operatora platformy Vinted.pl (w szczególności danych zawartych w polskich dowodach osobistych), zbadania zakresu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych, a także sposobu oraz celu zbierania i udostępniania danych osobowych. Nasz organ nadzorczy zwrócił także uwagę na konieczność zweryfikowania, czy administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych.

Organ litewski powinien udzielić odpowiedzi na wniosek UODO bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.