EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Magdalena Gujska 2021-06-08

W piątek 28 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji  pojawił się projekt zmian w Kodeksie Pracy i ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Projekt zakłada, że pracodawcy będą mogli przeprowadzać prewencyjną, wyrywkową kontrolę pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków, bez łamania prawa.

W dotychczasowym stanie prawnym nie ma podstaw do przeprowadzania samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Aby sprawdzić stan trzeźwości pracownika, musi w tym celu wezwać policję (uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego).

Projektowane przepisy są sformułowane niemal analogicznie do przepisów Kodeksu pracy regulujących monitoring. Na gruncie RODO oznacza to, że pracodawca będzie realizował kontrolę na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jak i realizacji uprawnienia z zakresu prawa pracy.

Zatem pracodawca będzie musiał przeprowadzić tzw. test równowagi (ocena pod kątem ochrony prywatności i praw pracownika a interesami pracodawcy). Pracodawca ma ustalić, czy badanie trzeźwości jest niezbędne do ochrony życia i pracowników, innych osób, jak i ochrony mienia pracodawcy, a następnie zrealizować je zgodnie z wytycznymi ustawowymi.

Projektowane zmiany biorą pod uwagę przepisy o ochronie danych osobowych ponieważ:

 • określają czas przechowania w aktach osobowych informacji o badaniu,
  • do przetwarzania danych dotyczących badania mogą być dopuszczone osoby posiadające pisemne upoważnienie,
  • określają, że grupa pracowników objęta kontrolą trzeźwości, sposób realizacji kontroli oraz metoda kontroli mają być ustalone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu,
  • obligują pracodawcę do przekazania informacji o sposobach przetwarzania, tj. o szczegółach badania, na piśmie,
  • określają instytucje państwowe, które pracodawca czy też pracownik mogą zaangażować w proces badania,
  • ustalają zakres danych, który organ przeprowadzający badanie przekazuje pracodawcy i pracownikowi niedopuszczonemu do wykonywania pracy z uwzględnieniem numeru PESEL lub dokumentu tożsamości potwierdzającego personalia badanego,
  • wskazują, że pracodawca, w określonych przypadkach, może rozszerzyć badania także na kontrolę środków działających podobnie do alkoholu.

Projekt został przekazany do konsultacji.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347305