Dożywianie dzieci w szkołach to nie powierzenie, a udostępnienie danych osobowych

Czy w przypadku dożywiania dzieci szkoła musi zawrzeć umowę powierzenia danych z OPS?

Ośrodki pomocy społecznej realizują zadanie jakim jest dożywanie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w związku z tym dochodzi do „wymiany” danych osobowych uczniów, którzy korzystają z tej formy pomocy. Nasuwa się więc pytanie, czy w tej sytuacji mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych czy jedynie z ich udostępnieniem.

Wielu ekspertów stoi na stanowisku, że realizując program „Posiłek w szkole i w domu” ośrodki pomocy społecznej powierzają placówkom oświatowym przetwarzanie należących do OPS danych osobowych w związku z realizacją zadania w ich imieniu i na ich rzecz.

Ostatecznie w tej kwestii wypowiedział się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który stoi na stanowisku, że ww. sytuacji nie zachodzi konieczność zawarcia między tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych. „Na podstawie powyższego programu gmina realizuje pomoc w dożywianiu dzieci poprzez ośrodki pomocy społecznej, przy udziale właściwych jednostek organizacyjnych gminy tj. szkół oraz przedszkoli (pkt IV.1.1 programu) […]. Zgodnie z ww. przepisami, aby możliwe było zrealizowanie celu, jakim jest dożywianie dzieci niezbędne jest przetwarzanie określonych danych osobowych przez ośrodek pomocy społecznej oraz szkołę.[…]. Wobec powyższego w omawianym przepadku dochodzi do udostępnienia danych osobowych, a nie powierzenia przetwarzania, ponieważ każdy z tych podmiotów jest odrębnym administratorem względem przetwarzanych przez siebie danych i przetwarza te dane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.”

Cała opinia PUODO znajduje się tutaj.

Podstawy prawne:  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) oraz uchwała nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.