EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Magdalena Gujska 2022-09-01
🧐Jak długo trzymać CV niezatrudnionych kandydatów? Niszczyć od razu czy trzymać? a jak trzymać, to ile czasu ?
Klaruje się orzecznictwo, które wskazuje na to, że dopuszczalnym terminem są 3 lata od zakończenia rekrutacji.
 
UODO bardzo restrykcyjnie stanął na stanowisku, że dane po zakończonej rekrutacji należy usuwać niezwłocznie. Ministerstwo Cyfryzacji, natomiast było zdania, że CV powinny być przechowywane z uwagi na przepisy Kodeksu pracy mające przeciwdziałać dyskryminacji.
Zgodnie z art. 183d Kodeksu pracy osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (to także kandydat do zatrudnienia) – ma prawo do odszkodowania. Przepisy prawa pracy dają też konkretny termin przedawnienia tego roszczenia, mianowicie 3 lata. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 sierpnia 2022 roku (II SA/Wa 542/22) uchylił decyzję Prezesa UODO, w której organ udzielił upomnienia pracodawcy z powodu, jego zdaniem, bezpodstawnego przetwarzania danych kandydatki do pracy po zakończonej rekrutacji. Sąd uznał, że w takim wypadku przechowywanie danych jest uzasadnione zarówno interesem pracodawców jak i uczestników naboru, bo w razie zarzutów dyskryminacji są one niezbędne do zweryfikowania, czy rzeczywiście doszło do naruszenia zasady równego traktowania.
Wyrok nie jest prawomocny.
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58571,1-wrzesnia-2022/74927,Kadry-i-place/788014,Dane-odrzuconych-kandydatow-do-pracy-pod-specjalnym-nadzorem.html