EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Magdalena Gujska 2022-07-13

Pobieranie plików niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych może stanowić ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, jeśli jest to wyraźnie zabronione w politykach pracodawcy, nawet jeśli pracownik nie otwierał tych plików od długiego czasu.

Kodeks pracy w art. 52 par. 1 wskazuje, że  pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (potocznie określane jako dyscyplinarka) w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Sytuacja, w której pracownik posiada na służbowym komputerze prywatne pliki, co jest wyraźnie zabronione przez pracodawcę , nosi znamiona pierwszego wskazanego wyżej przewinienia.  

Sąd Najwyższy w wyroku w wyroku z 8 lutego 2022 r., sygn. akt I PSKP 52/21, uznał, że pracodawca zasadnie rozwiązał bez wypowiedzenia umowę o pracę z wieloletnim pracownikiem, na którego komputerze znaleziono pliki niewiadomego pochodzenia i niedotyczące obowiązków służbowych, mimo wyraźnego zakazu istniejącego w obowiązujących u pracodawcy aktach prawa wewnętrznego. Zdaniem sądu istniały podstawy do przypisania zachowaniu pracownika cech bezprawności, rażącego niedbalstwa oraz istotnego zagrożenia interesom pracodawcy.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych mieści w sobie trzy elementy:

  • bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego);

  • zawinienie obejmujące winę umyślną albo rażące niedbalstwo;

  • naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy.

Bezprawność zachowania pracownika jest rozumiana jako zachowanie sprzeczne z obowiązującymi tego pracownika regułami wynikającymi z przepisów prawa pracy (ustaw, rozporządzeń wykonawczych do ustaw, regulaminu pracy, innych regulaminów wydanych przez pracodawcę, lub szczególnych postanowień wynikających z umowy o pracę).

Zatem dla pracodawcy nie jest istotne, czy pliki znajdujące się na służbowym komputerze są otwierane i wykorzystywane, zagrożenie dla interesów pracodawcy stanowi sam fakt posiadania takich plików. Co ważne, zasady korzystania z urządzeń służbowych, które obowiązują u pracodawcy, dotyczą także smartfonów, tabletów i innych urządzeń, nie tylko komputerów. 

Orzecznictwo: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20PSKP%2052-21.pdf