EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Magdalena Gujska 2019-09-04
Coraz więcej gmin chce premiować przy rekrutacji do przedszkoli zaszczepione dzieci. To efekt wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 489/19) ws. uchwały radnych Częstochowy, przewidującej przyznawanie (przy rekrutacji do przedszkoli) dodatkowych punktów szczepionym dzieciom.

Punkty za odbycie obowiązkowych szczepień

Radni Miasta Częstochowy przyjęli uchwałę, w której szczepione dzieci uzyskają dodatkowe punkty podczas drugiego etapu rekrutacji. Wojewoda śląski w trybie nadzoru zakwestionował legalność tego rozwiązania, z uwagi na brak podstawy prawnej do żądania przez przedszkole informacji o szczepieniach. W uzasadnieniu wojewoda zaznaczył, że te informacje stanowią informacje o stanie zdrowia, których RODO, co do zasady, zakazuje przetwarzać. Ponadto zdaniem wojewody, przyjęcie w uchwale kryterium odbycia szczepień różnicuje dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu, co narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP).

Gromadzenie danych o szczepieniach zgodne z prawem

W rezultacie wniesiono skargę do WSA w Gliwicach, który nie podzielił argumentacji wojewody i przyznał rację radnym z Częstochowy. W ocenie Sądu nie ma mowy o dyskryminacji dzieci. Z dyskryminacją mielibyśmy do czynienia, gdyby chodziło o płeć, kolor skóry czy wyznanie. Niepoddanie się szczepieniom jest decyzją rodziców, która jest sprzeczna z obowiązującym prawem, a organy gminy nie mogą promować zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

Ponadto, elementy wniosku o przyjęcie do przedszkola są wskazane wprost w Prawie Oświatowym. Podane informacje we wniosku należy potwierdzić zaświadczeniem lub oświadczeniem, stwierdzającym stan faktyczny lub prawny. Poddanie się obowiązkowym szczepieniom stwierdza się oświadczeniem (lub zaświadczeniem) zgodnie z przepisami ustawy. W ocenie sądu gromadzenie tych danych nie narusza przepisów RODO.

Oznacza to, że przyznanie dodatkowych punktów szczepionym dzieciom podczas rekrutacji jest zgodne z prawem.

Wyrok nie jest prawomocny.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wyrokiem [link].