EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Nowak Natalia 2021-03-05

Wysokość opłat ogrodowych dla poszczególnych działek na tablicy ogłoszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Umieszczać, czy nie?

Władze stowarzyszeń ogrodowych mają wątpliwości czy na tablicy ogłoszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą umieszczać wysokość opłaty dla konkretnej działki. Z czego wynika taka wątpliwość? W informacji takiej podawany jest numer działki oraz wysokość opłaty, a numer działki rodzinnej pozwala na pośrednią identyfikację  właściciela działki. Oznacza to, że znając numer działki, teoretycznie można dowiedzieć się, jakie opłaty ponoszą nasi sąsiedzi. Czy takie działanie jest prawidłowe?

art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych: ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

art. 33 pkt 1 ww. ustawy: zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.

art. 34 pkt 1 ww. ustawy: o zmianie opłat ogrodowych stowarzyszenie ogrodowe jest obowiązane zawiadomić działkowców, w sposób określony w statucie.

Jeśli więc stowarzyszenie, zgodnie z przepisami, w statucie ustaliło zasady naliczania i uiszczania opłat ogrodowych oraz przyjęło zasadę, że o wysokości opłat informuję poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń, to takie działanie jest zgodne z prawem i prawidłowe. (Aby korzystać z ROD, działkowcy podpisują umowę dzierżawy ze stowarzyszeniem, którego statut akceptują podpisem na umowie, niemniej jednak warto w umowie dodać zapis, że dzierżawca zobowiązuje się przestrzegać statutu).

Umieszczanie wysokości opłat ogrodowych dla konkretnych działek na tablicy ogłoszeń będzie odbywało się w takim przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu wykonania zawartej umowy.

Przykładowy zapis w statucie: Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD.

Jeżeli ani w statucie, ani w umowie nie wskazano powyższych zapisów, a co za tym idzie nie wskazano jasno sposobu podawania informacji o wysokości opłaty, wywieszanie informacji z numerem działki może budzić sprzeciw Działkowców i słusznie – bo działanie to nie będzie prawidłowe. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. pseudonimizacji danych osobowych.

Jak zgodnie z RODO pseudonimizować informacje publikowane na tablicy ogłoszeń ROD?

Stowarzyszenie powinno nadać, inny niż prawidłowy, numer lub symbol określonej działce – jest to rodzaj pseudonimu działki. Ten “fałszywy” numer lub symbol będzie znany tylko stowarzyszeniu i właścicielowi. Od tej pory obie strony będą się posługiwać już tylko “nowym” oznaczeniem – pseudonimem działki.

Jak poinformować właściciela działki, że chodzi o jego teren? Listownie (polecony zpo), mailowo (z potwierdzeniem otrzymania wiadomości, telefonicznie (upewnić się, że właściwa osoba odebrała telefon) lub osobiście w siedzibie stowarzyszenia.

Nadane pseudonimy powinny być przechowywane osobno, czyli nie z  prawdziwymi ewidencyjnymi numerami np. w innym miejscu niż pozostałe dane, które umożliwiałyby identyfikację właściciela działki.

Podsumowując wysokość opłat ogrodowych z podaniem numeru działki rodzinnej oraz wysokości opłaty jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu wykonania umowy, jednak wyłącznie wtedy gdy w statucie stowarzyszenia ogrodowego oraz w umowie dzierżawy działkowej umieszczono odpowiednie zapisy takie jak opisano wyżej,

Inną opcją jest niepodawanie numeru działki rodzinnej, a zamiast niego podawanie innego numeru (pseudonimu działki), który służy do informowania o wysokości opłat ogrodowych, który to znany jest zarządowi stowarzyszenia oraz właścicielowi działki (tzw. pseudonimizacja danych).