EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Anna Smolinska 2020-09-07

Chłopiec, Dziewczyna, Ręka W Rękę, Dla Dzieci, SzkołyKażdy nowy rok szkolny niesie ze sobą nowe wyzwania. Szkoła nie może funkcjonować bez przetwarzania danych osobowych zarówno uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odniósł się do przetwarzania danych w dwóch przypadkach:

 

  1. Przetwarzanie danych przez pielęgniarkę/ higienistkę szkolną.

Zgodnie z przepisami, uczniowie w Szkole są objęci podstawową opieką zdrowotną na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy podmiotem leczniczym i Szkołą.  Do zadań Dyrektora szkoły należy zapewnienie uczniom dostępu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej jednak zapewnienie dostępu do opieki nie jest jednoznaczne z uzyskaniem statusu administratora danych przetwarzanych w ramach tej opieki.  W gabinecie pielęgniarki szkolnej znajduje się dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 24 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Szkoła nie jest podmiotem uprawnionym do wytworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, w związku z tym nie powinna mieć do niej dostępu bez wyraźnego celu.

Kwestie związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej ucznia należą zatem do podmiotu, z którym szkoła zawarła umowę na świadczenie usług i to ten podmiot będzie administratorem danych osobowych uczniów, którzy korzystają z opieki pielęgniarki szkolnej.

Podmiot leczniczy ma uprawnienia aby zwrócić się do Szkoły o udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 11 prawa Oświatowego. Przekazanie przez Szkołę szerszego zakresu jest niedopuszczalne.

WAŻNE:

a) podczas pobierania przez ucznia nauki i korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jego dokumentacja medyczna powinna być w nim przechowywana i odpowiednio zabezpieczona. Odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie dokumentacji ponosi podmiot leczniczy, nie szkoła.

b) w przypadku zmiany Szkoły przez ucznia, dokumentacja powinna zostać przeniesiona do nowej placówki. Osobami odpowiedzialnymi za odebranie i przeniesienie dokumentacji są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

c) w sytuacji gdy uczeń kończy edukację, pielęgniarka szkolna przekazuje całą dokumentację lekarzowi rodzinnemu sprawującemu opiekę zdrowotną nad uczniem.

d) jeżeli w szkole zmienia się podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych dokumentacja medyczna, pomiędzy starym podmiotem i nowym, powinna zostać przekazana w sposób zapewniający ochronę przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych.

  1. Przetwarzanie danych uczniów w dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole.

Udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedy i doradcy zawodowego jest realizacją systemowych zadań Szkoły lub przedszkola, nałożonych przepisami Prawa oświatowego. W tym przypadku to Szkoła jest administratorem danych. Na dyrektorze, reprezentującym Szkołę spoczywa obowiązek zapewnienia potrzebującym dzieciom pomocy odpowiednich specjalistów. Specjaliści prowadzą dokumentację zawierającą dane ucznia, w tym dane szczególnej kategorii stanowiącą część dokumentacji przebiegu nauczania. W związku z tym dyrektor jest zobowiązany zapewnić zgodne z przepisami przetwarzanie danych, jak również ponosi odpowiedzialność za działania osób upoważnionych do przetwarzania tych danych.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, administratorem danych będzie PORADNIA.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne pisaliśmy tu: https://edpo.pl/2020/08/13/przetwarzanie-danych-osobowych-przez-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne/

 

Link do całej opinii PUODO: TUTAJ