EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Magdalena Gujska 2020-07-08

Sąd poparł Urząd Ochrony Danych Osobowych

Chodzi o postanowienie Prezesa UODO  nakazujące Głównemu Geodecie Kraju zaprzestanie publikowania numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2 do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie.

Geoportal krajowy - Geoportal 2

Znając numer księgi wieczystej, w łatwy sposób można ustalić imię i nazwisko właściciela nieruchomości, jego numer PESEL, poznać informacje o zobowiązaniach finansowych albo sposobie pozyskania tytułu prawnego.

„Dysponując tym numerem można więc mieć dostęp do zawartych w niej danych, co może prowadzić do zagrożeń dla wielu osób, jak m.in. do ponownego wykorzystania danych niezgodnie z pierwotnymi celami przetwarzania, czy nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości” – podkreślał prezes UODO.

Główny Geodeta Kraju zaskarżył decyzję do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do stanowiska UODO  i nie zgodził się na wstrzymanie wykonania tego postanowienia.

Oznacza to, że numery ksiąg nie mogą być publikowane w portalu GEOPORTAL2 aż do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie. Sąd uznał, że UODO miał prawo doraźnie interweniować, a jego decyzja nie wyrządzi potencjalnej szkody, której nie dałoby się naprawić albo której skutki byłyby trudne do odwrócenia w przypadku późniejszego uchylenia takiego postanowienia.